ຈັດປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຮອງອາຊີບບູລິມາສິດ ສ້າງມາດຕະຖານ ສີມືແຮງງານ

DSC07654-0


ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກັນຍາ 2013 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊານະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມ
ນັກວິສາວະກອນ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ (ສ.ເກົາຫລີ) ແລະ
ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ.ເກົາຫລີ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະ
ກໍາມະການ ເພື່ອຮອງຮັບອາຊີບບຸລິມະສິດ ໃນການສ້າງມາດຕະຖານສີມື
ແຮງງານລາວ ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ
ພູວັນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທ່ານ ດຣ.ນາງ ຊອນແບວົນ
ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານມາດຕະຖານອາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ສະຖາບັນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ.ເກົາຫລີ ພ້ອມນັ້ນກໍມີປະທານສະມາຄົມ
ນັກວິສາວະກອນ ສ.ເກົາຫລີ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ທົບທວນຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ການວິເຄາະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ,
ສະຖາບັນການເຝິກອົບຮົມ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ, ສຳນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ
ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັນໃດແດ່ທີ່ສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ມີມາດຕະຖານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຂະແໜງເຕັກໂຕໂລຢີ ( ICT) ເປັນຂະແໜງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນກຳລັງ
ຂັບເຄື່ອນຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮັບຮອງເອົາອາຊີບບຸລີມາສິດ ແລະ ສ້າງເປັນມາດຕະຖານ
ສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ
ທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນໃສ່ ຂະແໜງ ICT ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆທີ່ອາໄສ
ການບໍລິການ ICT ຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ

 

ຂອຂອບໃຈຂ່າວຈາກ http://www.vtetoday.la