ມາຮູ້ຈັກກັບ AEC 2015

ASEAN Economic Community 2015 ຫຼື AEC ໝາຍເຖິງ
“ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ” AEC ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງ
ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, AEC
ຈະສ້າງອາຊຽນເປັນຕະຫລາດ ແລະ ຖານການຜະລິດໜື່ງດຽວ
ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບເສດຖະກິດໂລກ.

ASEAN

 AEC ຈະສ້າງອາຊຽນເປັນຕະຫລາດ ແລະ ຖານການຜະລິດ
ໜື່ງດຽວປະກອບດ້ວຍ 5 ດ້ານຄື:

1. ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີຂອງສິນຄ້າ
2. ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີດ້ານການບໍລິການ
3. ການໄຫລວຽນເສລີດ້ານການລົງທຶນ
4. ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີຂອງທຶນ
5. ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີຂອງແຮງງານທີ່ມີສີມື ແລະ ອື່ນໆ

 ໃນນີ້ ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີດ້ານບໍລິການໝາຍເຖິງ

- ດຳເນີນການເປີດດ້ານການບໍລິການ
- ກຳນົດເປີດຂະແໜງການບໍລິການ
- ກຳນົດຕາຕະລາງຂໍ້ຜູກພັນສຳລັບຮອບເຈລະຈາໃຫ້ສອດຄ່ອງ
- ອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊຽນມີທຶນຈົດທະບຽນ 70% ໃນປີ 2015
ຕົວຢ່າງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ:

- ໂຮງແຮມທີ່ມີການລົງທຶນແຕ່ 3 ດາວຂື້ນໄປ
- ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 100%
- ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດ 70%

ສຳລັບຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນປີ 2015 ຈະເພີ່ມຈຳນວນ
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໃຫ້ມາທ່ຽວອາຊຽນຫລາຍຂື້ນ ຕາມສະຖິຕິໃນປີ
2011 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວອາຊຽນທັງມົດ 81 ລ້ານຄົນ
ໃນນັ້ນຄອງອັນດັບ 1 ແມ່ນ ມາເລເຊຍ 24 ລ້ານຄົນ ອັນດັບ 2 ໄທ
ແລະ ອັນດັບ 3 ສິງກະໂປ, ສ່ວນປະເທດລາວເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນ
ອັນດັບ 8 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ 2 ລ້ານກວ່າຄົນ ນອກນີ້
ຍັງຈະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫລາກຫລາຍ,
ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
ທ່ອງທ່ຽວ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກພາກສ່ວນ.

 ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວລາວຈະໄດ້ຫຍັງ ຈາກ AEC 2015 ?.

1. ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ 32 ຕຳແໜ່ງງານວິຊາຊີບ
ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
2. ມີຄູເຝິກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈາກອາຊຽນ
3. ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
4. ການເຊື່ອມໂຍງກັບອາຊຽນ

ຄ່ຽງຄູ່ກັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ລາວເຮົາຈະໄດ້ຮັບນັ້ນ ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ
ຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນໃນພາກພື້ນ, ງົບປະມານຈຳກັດ,
ຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ຄົບຊຸດ ແລະ
ຂາດເຂີນຄູເຝິກ.
ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2015
ແມ່ນພັນທະຂອງ ສປປ.ລາວ ຊຶ່ງລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືສຳຄັນ
ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, AEC ແມ່ນຮຽກຮ້ອງມາຍັງ
ທຸກພາກສ່ວນສ່ວນຮ່ວມ, ມີການຮ່ວມມື ໂດຍໃຫ້ຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງລົງສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຊອກ
ມາດຕະການ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແນ່ໃສ່ນໍາຜົນປະໂຫຍດ
ມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ
ໃນປີ 2015.

ແກ້ໄຂລ່າສຸດ (ມື້ເສົາທີ່ 07 ກັນຍາ 2013 ເວລາ 07: 34)